Аналіз банківської діяльності:11.2. Загальний аналіз прибутку

Визначення загального обсягу прибутку до оподаткування здійснюється за даними звіту про фінансові результати. Для обчислення абсолютного розміру прибутку використовується інформація про доходи і витрати банку, яка дає змогу визначити прибуток у цілому та за його складовими:

П= (Д22) Дз [(Д4 Д5 Дб - (В3 + В4 + В5 + В6 + В7)],

де П —- прибуток банку до оподаткування; Д4 — процентний дохід; Д2 — комісійний дохід; Д3 — чистий торговельний дохід; Д22 — інші банківські операційні доходи; Д5 — інші небанківські операційні доходи; Д6 — повернення списаних активів; Д7 — непередбачені доходи; Ві — процентні витрати;
В2 — комісійні витрати;
В3 — інші банківські операційні витрати;
В4 — загальноадміністративні витрати; ВІ — витрати на персонал;
Вб — відрахування в резерви та списання сумнівних активів; Bγ — непередбачені витрати.
Виходячи з наведеного рівняння, яке характеризує утворення прибутку банку, можна визначити прибуток за його складовими:
Пі=Ді-В,, де Пі — чистий процентний дохід;
П2 = Дз - В2, де ГІ2 — чистий комісійний дохід;
Пз = Дз-В3, де Пз — чистий торговельний дохід;
П4 = (Д4 + Д5 + Де) - (Вз + В4 + В5 + вб), де П4 — інший прибуток.
Загальний аналіз прибутку банку до оподаткування потребує побудови аналітичної таблиці, яка відображає динаміку його абсолютного обсягу, складу і структури. Така таблиця будується безпосередньо за даними звітів за попередній і звітний роки, або, якщо аналізують доходи і витрати банку, інформація може надходити з відповідних аналітичних таблиць. Другий підхід до формування аналітичної таблиці дає змогу використати дані групувань доходів і витрат за їх видами й істотно знижує трудомісткість розрахунків (табл. 11.1).
Таблиця 11.1
ДИНАМІКА ПРИБУТКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Загальний аналіз прибутку банку потребує використання методик вертикального та горизонтального аналізу.
Динаміка прибутку в основному заслуговує на позитивну оцінку. Загальне збільшення прибутку звітного року до оподаткування становило 4,32 % порівняно з попереднім роком, супроводжувалось зростанням його складових за основними напрямами діяльності комерційного банку. Від'ємне значення іншого прибутку вважається нормальним для комерційного банку на тій підставі, що у його формуванні беруть участь статті витрат, які не мають аналогів у дохідній частині Звіту про фінансові результати. Це загально-адміністративні витрати, витрати на персонал, витрати на сплату податків (крім податку на прибуток) тощо.
Аналіз структури прибутку свідчить про те, що основним джерелом прибутку для банку є чистий процентний дохід, тобто
вкладення в активи є ефективними, а приріст прибутку досягнуто саме за рахунок ефективного управління активами і пасивами.
Чистий прибуток банку збільшився на 15,03 %.
Треба зауважити, що зростання прибутку є наслідком дії інтенсивних чинників: за цей же період капітал банку зріс лише на 4,78 %, а його активи — на 2,43 %.