Аналіз банківської діяльності:9.1.1. Значення, мета, завдання й інформаційні джерела аналізу

Значення аналізу розрахункових і касових операцій обумовлено місцем цих операцій у діяльності банків, а саме:
• розрахункові операції є найпоширенішими операціями банків, і частка цих операцій збільшується у зв'язку з динамічним розвитком роздрібного ринку, а також з використанням платіжних карток;
• розрахункові операції здійснює переважна більшість персоналу банку;
• розрахункові та касові операції виконуються не тільки як окремі операції, вони також супроводжують активні та пасивні операції;
♦ проведення цих операцій сприяє залученню найдешевших ресурсів;
♦ ризикованість розрахункових операцій значно нижча ризику активних операцій;
♦ доходи від розрахункових операцій є стабільнішими, ніж доходи від активних операцій.
Метою аналізу розрахункових операцій є визначення напрямів розширення кола послуг, підвищення конкурентоспроможності банку на ринку й отримання додаткових джерел доходів.
До змісту аналізу розрахункових і касових операцій входять:
♦ аналіз обсягів, структури і динаміки розрахункових і касових операцій;
♦ аналіз конкурентоспроможності банку на ринку щодо розрахункового та касового обслуговування клієнтів;
♦ аналіз результатів здійснення розрахунково-касового обслуговування.
♦ Аналізуючи розрахунково-касове обслуговування, потрібно використовувати такі групи інформаційних джерел:
♦ законодавчі та нормативні документи щодо загальної банківської діяльності;
♦ законодавчі та нормативні документи з питань розрахункових та касових операцій;
♦ внутрішньобанківські документи з питань організації бухгалтерського обліку, організації документообігу;
♦ форми статистичної та бухгалтерської звітності, які використовуються у процесі аналізу загальної банківської діяльності;
♦ форми статистичної та фінансової звітності щодо розрахункових та касових операцій;
♦ дані аналітичного обліку розрахункових та касових операцій;
♦ дані аналітичного обліку доходів та витрат;
♦ договори на розрахунково-касове обслуговування;
♦ договори на встановлення і використання програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк»;
♦ внутрішньобанківські документи щодо структурних підрозділів, які здійснюють розрахункові та касові операції;
♦ тарифи банку;
♦ дані банків-конкурентів щодо видів послуг, тарифів та якості послуг.
До законодавчих та нормативних документів щодо загальної банківської діяльності, які регулюють окремі питання розрахункових та касових операцій, належать: Закон України «Про банки і банківську діяльність»; Закон України «Про платіжні системи та
переказ грошей в Україні»; Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій; Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень; План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.
Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. До них належать: Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті; Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті; Правила організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті, Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України; Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні; Правила організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті; Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням.
До загальних форм статистичної та фінансової звітності, які використовуються при аналізі розрахункових та касових операцій, відносять: Баланс банку (форма № ІД (щоденна); Баланс банку (форма № 1 місячна); Оборотно-сальдовий баланс банку (форма № 10 місячна); Балансовий звіт банку (форма № 11), Звіт про прибутки та збитки комерційних банків (форма № 2).
Важливими джерелами фактичної інформації для аналізу розрахункових та касових операцій є статистична звітність за зазначеними операціями банків. До цих джерел інформації належить звітність:
• Звіт про кількість клієнтів та особових рахунків на 1 січня (ф. № 752 річна);
• Звіт про касові обороти банку (форма № 747 декадна);
• Звіт про касові обороти (форма № 748 місячна);
• Дані про операції, які здійснені.да засторуванням платіжних карток емітованих для клієнтів банку (форма № 401 квартальна);
• Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку (форма № 402 квартальна);
• Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються при здійсненні операцій з їх застосуванням (форма № 403 квартальна);
Проведення аналізу обсягів операцій за їх видами та результатами можливе лише на підставі даних аналітичного бухгалтерського обліку операцій та доходів і витрат за видами операцій.
Оскільки розрахункові і касові операції здійснюються на підставі договорів банку з клієнтами, в яких відображаються умови проведення операції, то ці договори і є головними джерелами інформації під час аналізу окремих видів операцій.
Аналіз організації розрахункових та касових операцій здійснюється на підставі внутрішніх документів банку з питань організаційної структури банку, штатного розкладу банку, наявності і розвитку мережі банку, характеристики технології та автоматизації, характеристики режиму роботи, технологічних карт за видами операцій.
Тарифи банку на послуги банку та банків-конкурентів є важливим джерелом інформації для характеристики конкурентоспроможності цих послуг на ринку.
З метою виявлення нових продуктів на ринку з питань розрахункового та касового обслуговування мають використовуватися матеріали банків — лідерів ринку.