Управління розвитком персоналу - В. А. САВЧЕНКО:9.1. Атестація як особливий метод оцінки персоналу

Іноді атестацію персоналу називають просто оцінкою працівників. Водночас у юридичній науці поняття «атестація» досить часто трактується як визначення кваліфікації працівника з метою перевірки відповідності займаній посаді. Однак якщо лише цим обмежитися, це означатиме звуження та збіднення самого змісту поняття «атестація» [13].
Атестація персоналу — це формалізована оцінка кадрів, що проводиться у визначений час, у встановленій формі, за спеціально розробленою процедурою, за результатами якої приймаються рішення щодо професійно-кваліфікаційного просування працівників, зарахування їх до резерву на керівні посади, професійного навчання чи звільнення працівників. На практиці найбільшого поширення набула атестація керівників та фахівців.
Значення атестації персоналу організацій підвищується тоді, коли у суспільстві посилюється контроль за дотриманням прав людини, соціальних гарантій у сфері трудових відносин і, навпаки, зменшується у випадку послаблення соціальних гарантій у сфері трудових відносин, порушень трудового законодавства, як це має місце, зокрема, в сучасному українському малому бізнесі.
Проведення атестації персоналу ґрунтується на таких принципах:
гласність;
повнота системи показників діяльності та поведінки працівника;
взаємозв’язок поточної та підсумкової в кінці міжатестаційного періоду оцінок працівника;
індивідуальний підхід і врахування суспільної думки;
об’єктивність та обґрунтованість рекомендацій атестаційної комісії;
обов’язковість прийняття за результатами атестації організаційно-правових заходів щодо стимулювання чи відповідальності працівника.
Атестація виконує як явні, так і латентні (приховані) функції [10]. До явних належить встановлення факту відповідності конкретного працівника вимогам посади, яку він займає. Виходячи з цього, ціль атестації — це прийняття офіційного рішення, що зберігає (підтверджує) або змінює соціальний статус (становище, посаду) атестованого.
Латентні функції атестації досить різноманітні. До них належать: поглиблене знайомство з підлеглими, їхніми можливостями і здібностями; обґрунтування прийнятих раніше кадрових рішень; усунення кругової поруки та взаємної невимогливості в колективі; посилення відповідальності атестаційної комісії за розстановку кадрів; підвищення відповідальності керівників і фахівців; одержання обґрунтованих підстав для звільнення працівників, які не відповідають вимогам займаної посади; планування трудової кар’єри персоналу, зарахування працівників до резерву на керівні посади і т. п.
В процесі проведення періодичних атестацій персоналу відбувається накопичення інформації про професійну діяльність працівника, його ділові та особисті якості за всі міжатестаційні періоди і динаміку змін цих показників за час роботи в організації. Це підвищує об’єктивність наступних атестацій працівника, зменшує вплив суб’єктивізму і формалізму при проведенні атестації. Атестація персоналу водночас відіграє важливу виховну роль, вказуючи на недоліки працівника в роботі та накреслюючи шляхи їх усунення. Таким чином, атестація виступає ефективним методом управління розвитком персоналу.
У вітчизняній та зарубіжній практиці виділяють такі види атестації персоналу організації (рис. 9.1).