Організація консалтингової діяльності


Організація консалтингової діяльності - ВЕРБА В. А. РЕШЕТНЯК Т. І.:2.4. Управління роботою консультаційної фірми на основі проектного підходу

Досвід роботи консалтингових фірм, як зарубіжних, так і вітчизняних, переконує у перевагах організації виконання консультаційних робіт проектним методом. Розглядаючи консультаційне завдання як проект, управління фірмою бере на себе процес планування, організації, стимулювання і контролю окремих консультаційних проектів в умовах обмеженості наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі.
Внаслідок цього головною структурною одиницею управління стає не консультант, а консультаційний проект, що здійснюється проектною групою (командою).
Консультаційний проект являє собою комплексну діяльність, що має специфічні цілі, певні терміни початку і закінчення робіт, тимчасові обмеження у часі, витратах, а також визначені трудові, матеріальні і фінансові ресурси, що спрямовані на досягнення конкретних результатів.
Управління проектом спрямоване на вирішення таких завдань, як:
• визначення і обґрунтування цілі;
• побудова організаційної структури;
• визначення необхідного обсягу робіт;
• добір персоналу необхідної кваліфікації;
• підготовка всієї потрібної документації;
• визначення термінів виконання проекту і графіка його реалізації;
• оцінка необхідних ресурсів;
• калькулювання і аналіз витрат проекту;
• забезпечення контролю за ходом виконання проекту.
Ключову роль в управлінні проектом відіграють керівники консультаційних проектів і проектних груп (проект-менеджери). Вони виконують наступні функції:
• просунення консалтингового продукту на ринок;
• пошук і переговори з потенційними клієнтами;
• проведення попереднього дослідження клієнтської організації;
• розробку і надання клієнту консультаційної пропозиції, узгодження окремих пунктів договору на виконання робіт;
• управління консультаційним проектом;
• структурування робіт з проекту;
• здійснення календарного планування проекту;
• визначення необхідних ресурсів для виконання проекту, у тому числі чисельного і персонального складу команди консультантів;
• розподіл робіт і визначення матриці відповідальності;
• технічне керівництво консультантами, зайнятими виконанням проекту;
• ведення або контроль за наданням необхідної документації проекту;
• забезпечення зв’язку з клієнтом, організація робочих зустрічей замовника з керівництвом консультаційної фірми;
• огляд і підготовку поточних і заключного звітів при виконанні консультаційного проекту;
• мотивацію членів команди;
• контроль за ходом реалізації проекту, коригування планів виконання робіт і узгодження з клієнтом можливих змін у ході реалізації проекту.
Однією з найважливіших функцій менеджера проекту є структурування робіт з проекту. Структурування є невід’ємною частиною загального процесу управління проектом, яке включає визначення його цілей, а також підготовку плану проекту, матриці розподілу відповідальності і обов’язків. До головних завдань структурування проекту слід віднести:
• поділ проекту на блоки (етапи, стадії);
• розподіл відповідальності за окремі елементи проекту;
• погодження запланованих витрат часу з наявними ресурсами часу консультантів у випадку, якщо вони задіяні у виконанні декількох проектів;
• точну оцінку необхідних витрат — матеріалів, часу, інших ресурсів;
• погодження окремих робіт проекту у часі;
• перехід від загальних цілей до персональних завдань членам команди.