Макроекономіка:Науково-технічний прогрес і нові форми економічного зростання

Науково-технічний прогрес – це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання та освоєння зовнішніх сил природи. Це – об’єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Науково-технічний прогрес у своєму розвитку проявляється в двох взаємозв’язаних і взаємозалежних формах – еволюційній та революційній.
В залежності від виробничих та інших соціальних потреб, рівня розвитку конкретних розділів науково-технічних знань в різні періоди на перший план висувалися ті або інші напрямки НТП. В сучасних умовах пріоритетними напрямками є: комплексна механізація і автоматизація виробництв, широке застосування промислових роботів, систем автоматизованого проектування, створення безлюдних виробництв; комп’ютеризація та електронізація, які забезпечують розробку і широке застосування в економіці, науці, промисловості, освіті, побуті, інформаційно-обчислювальній і мікропроцесорній техніці; розвиток енергетики, в першу чергу, атомної, а також пошук і використання нових джерел енергії; створення нових засобів транспорту і зв’язку; широке застосування хімізації виробництва.
Досягнення НТП сприяють ресурсозбереженню, зниженню матеріало- і енергоємності продукції, тобто виступають новою технологічною формою організації виробництва.
НТП – основа науково-виробничого прогресу, що включає удосконалення виробництва в цілому, в тому числі робітника як головної виробничої сили, форм і методів управління, господарчого механізму.
Сучасне виробництво характеризується не лише матеріальними, а й духовними факторами, поєднанням науки й виробництва. Обов’язковими елементами виробництва виступають результати науково-технічних досліджень, нові технології, наукові програми, плани та прогнози, автоматизовані системи управління, системи наукової організації праці тощо. Дедалі зростаю¬чу роль у виробництві відіграє наука, яка забезпечує теоретичну, духовну сторону практичної виробничої діяльності.
НТП – це процес відкриття та використання нових знань в господарському житті. Найбільш активно застосовуються ці знання не стільки в розподілі, обміні та споживанні товарів і послуг, скільки в їх виробництві.
Сучасну організацію управління виробництвом, нову технологію, тобто сукупність виробничих процесів, і особливо нову техніку, а це – машини, устаткування та прилади, часто називають науково-технологічним прогресом. Звідси зрозуміло, чому науково-технічним прогресом називають технологічний прогрес, хоч це лише один із його елементів.
Також важливим елементом науково-технічного прогресу є наукові дослідження, а саме: науково-дослідницькі та експериментально-конструкторські роботи, що є каталізатором впровадження нової техніки і технологій у виробництво.
Науково-технічний прогрес відіграє важливу роль в розвитку і інтенсифікації промислового виробництва. Він охоплює всі ланки процесу, включаючи фундаментальні, теоретичні дослідження, прикладні винаходи, конструкторсько-технологічні розробки, створення зразків нової техніки, її освоєння та промислове виробництво, а також впровадження нової техніки в народне господарство. Тому відбувається оновлення матеріально-технічної бази промисловості, зростає продуктивність праці, підвищується ефективність виробництва.
З початком НТР основними напрямками НТП стали механізація і автоматизація виробництва, хімізація, електрифікація у виробництві. У цей час відбулася мікропроцесорна, біотехнологічна, пізніше – інформаційна революції, розпочалось масштабне вивчення космічних просторів.
Важливим напрямком НТП, базою для всіх інших є електрифікація.
Електрифікація промисловості – це процес широкого впровадження електроенергії як джерела споживання промислового силового апарату в технологічні процеси, засоби управління та контролю виробництва.
На основі електрифікації виробництва здійснюються комплексна механізація та автоматизація виробництва, впроваджується прогресивна технологія. Електрифікація забезпечує в промисловості заміну ручної праці машинною, розширює вплив електроенергії на предмети праці. Особливо велика ефективність застосування електричної енергії в технологічних процесах, технічних засобах автоматизації виробництва і управління, інженерних розрахунках, обробці інформації, в розрахунково-обчислювальних роботах тощо.
Ряд важливих переваг перед традиційними механічними способами обробки металів та інших матеріалів мають електрофізичні та електрохімічні методи. Вони дають можливість отримувати вироби складних геометричних форм, точних за розмірами, які відрізняються параметрами жорсткості поверхні і зміцнені в місцях обробки. Ефективним є застосування лазерної техніки в технологічних процесах. Лазери широко використовують для розрізання та зварювання металів, свердління отворів і термообробки. Лазерна обробка застосовується не тільки в промисловості, а й в інших галузях народного господарства.
Новий етап розвитку НТП пов’язаний, передусім, з електронною автоматизацією матеріального виробництва й обігу, науково-технічної творчості. Його вихідним пунктом є поява і розвиток мікропроцесорів на великих інтегральних схемах – мікропроцесорна революція. Якісне поліпшення інформаційної місткості, надійності, швидкості роботи ЕОМ, її гнучкості й автономності послужили матеріальною основою для створення ЕОМ п’ятого покоління, спроможних “розуміти” мову людини, “читати” знімки, графіки та інші символи, що значно прискорює створення “штучного інтелекту”.
Користування ЕОМ п’ятого покоління буде, як вважають спеціалісти, не складнішим, ніж користування телефоном. Сучасний комп’ютер, доповнений відповідною технікою зв’язку, дає змогу окремому робітникові розв’язати широке коло завдань.
Мікропроцесорна революція підвищила комп’ютерну грамотність робітників, зменшила фізичне навантаження, зросла роль розумової праці, а отже, значно прискорився НТП.
Новий етап науково-технічного прогресу також характеризується інтенсивним розвитком біотехнології, зокрема, генної та клітинної інженерії. На основі біотехнології з’являються нові галузі промисловості, знижується енергомісткість у сільському господарстві, нафтовій, хімічній галузях, революціонізується медицина, виробництво продуктів харчування та ін.
Важливим каталізатором науково-технічного й економічного прогресу, нових винаходів, технологій в усіх галузях економіки є космонавтика, освоєння космічного простору. Вже нині без неї неможливі супутникові зв’язки, точна метеорологія, навігація, картографія. У космосі одержано досконалі кристали для напівпровідникової промисловості, біологічно активні та чисті препарати. Саме в космосі виготовлятиметься все більше чистих і специфічних продуктів, здійснюватиметься контроль енергопостачання (за рахунок збирання сонячної енергії в космосі та її передачі на Землю), дистанційне зондування Землі з космосу. У довгостроковій перспективі в космосі буде створений могутній промисловий потенціал.
Отже, науково-технічний прогрес представляє собою покращення умов і способів виробництва, зростання продуктивності праці за рахунок використання нової техніки і технологій виробництва, що веде до підвищення показників національного доходу, а отже, і рівня життя населення країни.