Бухгалтерський облік у банках україни


Бухгалтерський облік у банках україни - КІНДРАЦЬКА Л. М.:5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкривають поточні рахунки за так званими вкладами до запитання. Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи і документа, що засвідчує особу; угоди на відкриття та обслуговування рахунка між установою банку та громадянином; картки зі зразком підпису, який учиняють у присутності працівника банку, що відкриває рахунок. Підпис засвідчують цей працівник і головний бухгалтер банку.
В угоді зазначаються дані документа, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку. З доручення власника рахунка—резидента, операції на рахунку може здійснювати інша особа-резидент.
На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:
кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні праці, музичні твори, твори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;
виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;
орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;
компенсація шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або в разі втрати годувальника;
кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;
кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;
інші надходження у разі, коли це не суперечить чинному законодавству України.
З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів з розпорядження власника чи з його доручення проводяться такі операції:
розрахунки за надані юридичними та фізичними особами послуги;
розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;
відрахування до державного й місцевих бюджетів обов’язкових та інших платежів;
розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;
розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринках;
розрахунки за куплену іноземну валюту;
інші операції у разі, коли це не суперечить чинному законодавству України.
Забороняється переказ коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.
На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:
кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;
кошти, одержані як компенсація шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;
кошти від продажу власного майна;
успадковані кошти;
кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством);
виплата страхових сум;
кошти, що були раніше зняті власником з рахунка, але не використані або використані не повністю;
інші надходження, якщо це не суперечать чинному законодавству України.
З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів з розпорядження власника чи з його доручення проводяться операції в грошовій одиниці України:
видача коштів готівкою;
видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;
розрахунки в безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;
сплата мита, податків та інших обов’язкових платежів;
сплата страхових та членських внесків;
здійснення платежів на відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;
переказ на рахунок іншої фізичної особи;
переказ на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;
переказ на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;
переказ на рахунок юридичної особи-резидента в порядку реінвестиції в об’єкт первинного інвестування чи в інші об’єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);
переказ коштів за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих процентів за залишками коштів на рахунку);
інші операції, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.
Крім поточних рахунків «до запитання», фізичним особам-резидентам — громадянам України, резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам — громадянам України, які постійно проживають за межами України та нерезидентам — іноземцям і особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до одного року, відкриваються в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про відкриття такого рахунка з видачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книжки—іменної чи на пред’явника).
Фізичній особі-нерезиденту видається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або переказується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення; розмір процентів та умови перегляду процентної ставки, а також умови розірвання угоди.
У разі відкриття вкладного рахунка фізичній особі-резиденту в договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку.
Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначено для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, переказані з власного вкладного рахунка в іншому банку чи з поточного рахунка в національній чи іноземній валюті.